UDRUGA UZGAJIVAČA ANGUS GOVEDA

OCJENA KONDICIJE

OCJENA KONDICIJE MESNIH KRAVA

Ocjena kondicije je koristan pokazatelj razlika u hranjivim potrebama mesnih krava u stadu. Ovaj sistem koristi brojčanu ocjenu za procjenu energetskih rezervi u kravama. Idealna težina krave varira od jedinke do jedinke dok je kondicija jednaka za sve. Osim toga kondicija se ocjenjuje na polju tako da nije potrebno okupljanje i pojedinačno hvatanje goveda.

 

Istraživanja su pokazala da postoji snažna povezanost između kondicije krave i njezinih reproduktivnih svojstava.

Kasna gravidnost i rana laktacija su najkritičniji periodi za krave. Hranidba tada utječe na zdravlje krave, proizvodnju mlijeka i uspjeh u reprodukciji. Krave većinu hranjiva dobivaju iz hrane međutim tjelesne zalihe također predstavljaju važan izvor energije. Krave imaju sposobnost da onemoguće reprodukciju koja im nije nužno potrebna za preživljavanje u nedostatku hranjiva. Stoga su tjelesne zalihe vrlo važan regulacijski dio.

Ocjena kondicije

Razina energije u zalihama može se odrediti ocjenom kondicije. Ona nam daje relativne ocjene za nivo tjelesnih rezervi svake krave. Sistem ima skalu od 1-9 gdje je 1 ekstremno mršavo, a 9 ugojeno. Ocjene u rasponu od 5-7 su najpoželjnije. No nije niti čudno da krava koja daje puno mlijeka ima ocjenu 4. Dijelovi tijela kao što su leđa, trtica, rebra, sjedne i bočne kvrge upotrebljavaju se za procjenu kondicije i određivanje njezinog stupnja.

Ocjena kondicije

Referentni Bodovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fizički slabo

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

atrofija mišića

da

da

lagana

ne

ne

ne

ne

ne

ne

vidljiva kralježnica

da

da

da

lagano

ne

ne

ne

ne

ne

vidljiva rebra

sva

sva

sva

3-5

1-2

0

0

0

0

mast  na prsima i slabinama

ne

ne

ne

ne

ne

malo

puno

puno

ekstremno

vidljivi kukovi i sjedne kosti

da

da

da

da

da

da

malo

ne

ne

masno vime i mast na trtici

ne

ne

ne

ne

ne

ne

malo

da

ekstremno

 

Sika 1: BCS 1. Mršavo sa atrofijom mišića i bez masti. Trtica i rebra se jasno vide. Životinja je fizički slaba.

Slika 2: BCS 2. Slaba kondicija sa mišićnom atrofijom i bez vidljive masti. Trtica i rebra su vidljivi.

Slika 3: BCS 3. Slaba kondicija. Lagana mišićna atrofija. Sva rebra su vidljiva. Vrlo malo vidljive masti.

Slika 4: BCS 4. Kondicija na granici. Vrhovi 3-5 rebra vidljivi. Malo masti oko rebara i kukova.

Slika 5: BCS 5. Umjereno, dobar opći izgled. Vanjska linija prvog i drugog rebra vidljiva. Mast oko kukova vidljiva.

Slika 6: BCS 6. Visoko umjerena kondicija. Rebra nisu vidljiva. Mast vidljiva na bokovima i prsima.

Slika 7: BCS 7. dobar mesnat dojam. kukovi lagano vidljivi no  rebra i kralježnica nisu. Mast na kukovima i prsima sa laganim zamašćenjem trtice i vimena.

Slika 8: BCS 8. Masna, mesna i prevelike kondicije. Struktura kostiju nije vidljiva. Velike količine mast na rebrima, oko trtice i bokova.

Slika 9: BCS 9. Ekstremno debela. Pokretljivost smanjena. Struktura kostiju nije vidljiva. Ekstremne zalihe masti oko rebara, trtice i bokova.

 

 

Kada treba ocjenjivati kondiciju?

Kondiciju treba ocjenjivati najmanje 4 puta godišnje

- 90 dana prije teljenja

- u vrijeme telenja

- na početku sezone tjeranja

- u vrijeme odbića

To su najkritičnija razdoblja u proizvodnoj godini. U većini slučajeva krave treba podijeliti u tri skupine, mršave krave, krave u dobroj kondiciji i mlade krave. Grupiranjem krava po njihovim hranidbenim potrebama i njihovo hranjenje usporedno s tim omogućiti će brže postizanje optimalne kondicije.

Zašto je procjena okvira potrebna?

Rezerve energije u obliku masti i mišića su iznimno potrebne za uspješni reproduktivni sustav. Nekoliko istraživanja je dokazalo da su ocjena okvira kod teljenja i na početku sezone parenja najbolji pokazatelji reproduktivnih svojstava. Ocjena kondicije pri teljenju ima najveći efekt na učestalost bređosti tijekom kontroliranih sezona parenja.

Utjecaj ocjene kondicije prilikom teljenja

Krave koje imaju ocjenu kondicije 5 ili više tijekom teljenja imaju kraći servis period i veću stopu bređosti. Krave koje su prilikom teljenja imale ocjenu kondicije 4 ili manje imale su 9 do 29% smanjenju stopu bređosti usporedivo s krava s ocjenom 5 i više.

 

uz smanjeni postotak koncepcije krave sa slabijom kondicijom produžuju servis period. Tada se one tele kasnije u idućoj sezoni i manja im je šansa da će u toj sezoni ostati bređe. Telad koja je rođena kasnije u sezoni parenja lakša je od one rođene ranije. Kod odbića telad će bit i17 kg lakša za svaki 21 dan kasnije poroda.

Tablica. Utjecaj kondicije pri teljenju na ukupnu plodnost

 

Dan u sezoni tjeranja

BCS 20 d 40 d 60 d
Zrele krave (Richards et al., 1986) ukupni % bređih
manje ili jednako 4 41 67 84
veće ili jednako 5 51 79 91
Junice (Spitzer et al., 1995) ukupni % bređih
4 27 43 56
5 35 65 80
6 47 90 96

Junice su još osjetljivije na promjene kondicije tijekom teljenja i trudnoće. Optimalna ocjena kondicije za junice je 6-7.

Također postoje podatci da krave koje imaju kondiciju 7 ili veću također imaju smanjeni postotak koncepcije te treba paziti da se krave uvijek održavaju na kondiciji 5-7.

 

Problemi povezani sa slabom ili prejakom kondicijom

Slaba kondicija BCS 1-4 Masna kondicija BCS 8-9
1. Ne uspostavlja estrusni ciklus 1. Skupo za održavati
2. Ne ostaje bređa 2. Povećana distocija
3. Povećan interval teljenja 3. Smanjena pokretljivost
4. Povećani dani do estrusa 4. Ne uspostavlja estrusni ciklus
5. Smanjen vigor teladi 5. Ne ostaje bređa

 

UTJECAJ NA KONDICIJU OD TELENJA DO PRIPUSTA

Iako kondicija pri telenju ima najveći utjecaj na reprodukciju, promjene u težini i ocjena kondicije poslije poroda će također utjecati na reproduktivna svojstva. Promjene u kondiciji poslije teljenja dramatično utječe na krave koje imaju ocjenu kondicije 4 ili manje. Krave sa slabom kondicijom i one koje dalje gube na težini vrlo vjerojatno neke koncipirati u sezoni pripusta. Krave kojima ocjena kondicije pada imaju duži interval od teljenja do prvog estrusa (servis period). To je obično 80 – 100 dana dok krave ponovo ne uđu u ciklus. Kao posljedica odgođenog estrusa krave imaju 30 – 50% manju koncepciju. Krave koje pri teljenju imaju ocjenu 5 i više-manje su osjetljive na promjene u hranidbi nakon teljenja, no isto tako ako krave gube na težini poslije poroda produžuje im se servis period te teže ostaju bređe.

Junice teže dobivaju na težini nakon teljenja od starijih krava. One imaju duži servis period i puno su osjetljivije na negativne utjecaje loše kondicije ne reprodukciju. Zato što uz laktaciju one još i rastu, povećanje unosa hrane ne znači i povećanje reproduktivnih svojstava. Većina istraživanja pokazuje kako mršave junice koje su dodatno hranjene tijekom rane laktacije imaju manju plodnost na kraju sezone u usporedbi sa junicama koje se tele sa ocjenom kondicije 5 i više i zadrže istu tjelesnu masu.

 

Održavanje kondicije

Budući da je ocjena 5-7 optimalna za reproduktivna svojstva održati krave u tom rasponu ocjena kondicije je dogma koja se prenosi u industriji. U praksi goveda su često ispod ocjene 5 kod zasušivanja, ali dobrim menadžmentom mogu sa za 60-90 dana do teljenja vratiti na optimalnu kondiciju. Postavlja se pitanje da li je ekonomski opravdano održavati kravu tijekom cijele godine na optimalnoj kondiciji. Istraživanja u Americi govore da nema utjecaja na reprodukciju dali je krava tijekom godine u lošoj kondiciji ako se prije teljenja dosegne ocjena kondicije 6.

 

Comments are closed.